Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícími a společností Opti – project s.r.o. jako prodávajícím při velkoobchodním prodeji a jsou nedílnou součástí zejm. rámcových kupních smluv o dodání zboží, smluv o přiznání slevy nebo smluv o přiznání finančního bonusu ve smyslu §1751n. občanského zákoníku.

Kupujícím může být pouze fyzická či právnická osoba, která předloží platný výpis z živnostenského rejstříku s oborem činnosti oční optika. Smluvní strany si mohou v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky sjednat některé podmínky odlišně od VOP, aniž to ovlivní platnost ostatních nezměněných podmínek VOP.

Jakékoliv odchylky od VOP nebo i jejich vyloučení musí být provedeny písemnou formou. Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP v důsledku legislativních změn či soudních rozhodnutí neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbylých ustanovení.

V případě neúčinnosti některého ustanovení z těchto VOP je prodávající oprávněn jej doplnit či nahradit novým ustanovením, svou povahou však nejbližším doplňovanému či nahrazovanému ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo VOP průběžně novelizovat.

Novelizací či vydáním nových VOP pozbývá předchozí verze platnost. Všechny spory vznikající ze smluv odkazujících se na tyto VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány podle zásad spravedlnosti s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

V případě jakýchkoliv sporů o výklad těchto VOP je rozhodné znění v českém jazyce. Smluvní strany se zavazují, že nedohodnou-li se jinak o všech důvěrných skutečnostech a informacích, budou zachovávat mlčenlivost a nezneužijí je.

Ceny a poskytované slevy

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou aktuální a platné od 1. 4. 2020. Jsou závazné pro obě smluvní strany, nedohodnou-li se jinak. Tento ceník má platnost do odvolání, případně do vydání ceníku nového. Společnost Opti – project s.r.o. je oprávněna kdykoliv aktualizovat části ceníku nebo ceník celý. O těchto změnách je společnost povinna zaslat kupujícím informace se 14 denním předstihem před uvedením nových cen.

Vydáním nového ceníku nebo aktualizací některé části ceníku pozbývají předcházející verze platnost. Všechny ceny v nákupním ceníku jsou uvedeny v Kč za jeden kus bez DPH. Společnost Opti – project s.r.o. poskytuje a cenové výhody a množstevní slevy dle slevového systému společnosti v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak.

Speciální slevové výhody

  • Sleva 10% na skladové čočky při jednorázové objednávce nad 3.333 Kč bez DPH

  • Sleva 30% na „nehodu“ u skladových a výrobních čoček (poškození brýlových čoček při opracování) z nákupní ceny před slevou

  • Sleva 100% na reprezentační pár skladových čoček v ČR (1x ročně)

  • Sleva 50% na reprezentační pár výrobních čoček (1x ročně)

  • Sleva 100% na „demo pár“ progresivních nebo kancelářských čoček na číslo zákazníka OPZ (demo pár = čočka v indexu 1.5 s povrchovou úpravou HMC)

Dodací podmínky

Výrobní a dodací lhůty společnosti Opti – project s.r.o. při přijetí objednávky do 17:00 hod. jsou následující:

1) Skladové čočky v ČR: 24 hodin
2) Výrobní čočky a skladové čočky na skladech u výrobce: 5 – 10 pracovních dní
3) Zábrusný servis Znojmo: 3 – 5 pracovních dní (po obdržení zakázky)

Dodací lhůta je dodržena, jestliže objednané zboží opustí sklad prodávajícího nejpozději v poslední den dodací lhůty, ať už předáním kupujícímu či dopravci. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění poskytnuté ze strany společnosti Opti – project s.r.o. Kupující má v případě prodloužení dodací lhůty ze strany společnosti Opti – project s.r.o. o více než 5 pracovních dní právo odstoupit od kupní smlouvy.

Expedice

Expedice připravuje zásilky skladových a výrobních čoček v odpoledních hodinách. Pro distribuci zásilek využívá společnost Opti – project s.r.o. služby distribučních společností TNT Počernice s.r.o.

Doporučujeme nechat si potvrdit převzetí vaší zásilky ihned po doručení, dále doporučujeme zkontrolovat zásilku před převzetím (poškozený obal, trhliny, řezné rány). V případě převzetí poškozené zásilky bez písemného protokolu nelze uplatnit reklamaci na takto dodané zboží.

Platební podmínky

Není-li dohodnuto mezi společností Opti – project s.r.o. a kupujícím jinak, zavazuje se kupující, že zaplatí sjednanou kupní cenu do 14 dnů od data vystavení faktury, přičemž kupní cena je považována za včas uhrazenou, je-li nejpozději v poslední den lhůty příslušná částka připsána na účet prodávajícího, jež je uvedený na faktuře.

Faktury musí společnost Opti – project s.r.o. odeslat kupujícímu nejpozději 10 dnů před jejich splatností. V případě porušení této povinnosti se přiměřeným způsobem prodlužuje sjednaná splatnost. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení pouze ty faktury, které neobsahují některou ze zákonných náležitostí nebo na níž budou zákonné náležitosti uvedeny chybně.

Prodávající je povinen podle povahy chybných údajů fakturu opravit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží nově ode dne doručení opravené faktury. Bylo-li vrácení faktur ze strany kupujícího neoprávněné, je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ode dne splatnosti původní faktury.

Úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou faktury je dohodnut ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě opakovaného porušení platební kázně je společnost Opti – project s.r.o. oprávněna požadovat zálohovou platbu až do výše kupní ceny včetně DPH nebo zasílat zboží na dobírku.

Za porušení platební morálky je považováno, pokud je kupující s úhradou alespoň 2 a více faktur v prodlení delším než 10 dní u každé. Společnost Opti – project s.r.o. je oprávněna provést zápočet vlastních pohledávek po lhůtě splatnosti se svými peněžními závazky vůči téže osobě.

 

Záruční podmínky

Společnost Opti – project s.r.o. poskytuje na dodané výrobky a zboží uvedené v ceníku záruku 24 měsíců. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku či zboží, tj. s dobou, kdy při správném zacházení má výrobek i zboží plnit svůj účel užití. Kupující je povinen překontrolovat ihned po převzetí zboží: počty, druh, hodnoty dpt, cenu a kvalitu zboží. Je povinen zboží reklamovat nejpozději do dvou pracovních dní po dodávce buď přímo s dodacím listem (výdejkou) nebo s odvoláním na dodací list (výdejku) na reklamačním protokolu prodávajícího.

Reklamace viditelných vad musí být provedena pouze na dále neopracovaném výrobku. Pokud bude reklamována viditelná vada na opracovaném výrobku, tato reklamce nebude prodávajícím uznána. Skryté vady zboží, na něž se vztahuje záruka, je kupující povinen reklamovat nejpozději do konce záruční lhůty, avšak vždy neprodleně po zjištění.

Záruční doba začíná běžet ode dne odebrání zboží ze skladu kupujícím nebo ode dne dodání zboží kupujícímu. Kupující je povinen v případě dalšího prodeje zboží konečnému spotřebiteli seznámit toho- to spotřebitele s délkou záruční doby daného výrobku a seznámit konečného spotřebitele se způsoby používání tohoto zboží a se způsobem údržby.

Nelze reklamovat:

• výrobní brýlové čočky chybně objednané kupujícím
• viditelné vady, které vznikly u brýlových čoček při či po zábrusu provedeném kupujícím
• brýlové čočky, u kterých jsou další úpravy, které nebyly provedeny prodávajícím
• zabroušené i nezabroušené brýlové čočky zaslané k reklamaci bez uvedení čísla dodacího listu (výdejky) nebo čísla faktury
• brýlové čočky zaslané v poškozeném obalu
• vady vzniklé nesprávným používáním, neodborným zacházením, přirozeným opotřebováním či třetí osobou

Oprávněnou reklamaci lze řešit:

1) výměnou reklamovaného výrobku nebo zboží
2) vrácením peněz – zákazníkovi bude vystaven opravný daňový doklad

Prodávající si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek v následujících případech:

• sporné telefonické objednávky skladových čoček – poplatek 10 % z ceny
• sporné telefonické objednávky výrobních čoček – poplatek 50 % z ceny 
(veškeré telefonické objednávky výrobních čoček se pro kontrolu a přesnost vždy opakují)
• vrácení skladové čočky bez originálního obalu, čočky nedoložené číslem faktury nebo číslem dodacího listu (výdejka) – poplatek 20 % z ceny

Reklamace jsou řešeny s kupujícím v souladu s občanským zákoníkem, a to bez zbytečného odkladu. Celá reklamace bude vždy vyřízena v co nejkratším časovém úseku, nejdéle však během lhůty stanovené občanským zákoníkem. Tato doba počíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.

Reklamované výrobky a zboží s písemným popisem reklamace je nutné zaslat na adresu společnosti: 
Opti – project s.r.o., Benjamína Kličky 3, 669 02 Znojmo

 

Záruka snášenlivosti

Na všechny progresivní brýlové čočky se vztahuje záruka snášenlivosti 6 měsíců – záruka se vztahuje na brýlové čočky zabroušené dle předpisového přizpůsobení a centrace, kde je možná jednorázová výměna za rovnocenné jednoohniskové brýlové čočky, nebo bifokální brýlové čočky se shodným dpt. účinkem, nebo jednorázová výměna za kvalitnější progresívní brýlové čočky s doúčtováním rozdílu.

Výhrada vlastnického práva, odpovědnost za škodu, právní vady a ochrana osobních údajů

Kupující nabývá vlastnického práva na zboží úplným uhrazením kupní ceny, včetně všech dalších peněžitých závazků vyplývajících kupujícímu vůči společnosti Opti – project s.r.o. v souvislosti s odběrem zboží.

Do úplného zaplacení není také kupující oprávněn zatížit zboží zástavním právem. Společnost Opti – project s.r.o. odpovídá za to, že provedením a dodáním zboží kupujícímu a použitím materiálů a postupů při jeho výrobě nebudou porušena práva třetích osob. Společnost Opti – project s.r.o. ručí kupujícímu za to, že jsou řádně vypořádána veškerá práva třetích osob týkající se autorských práv a práv autorského práva příbuzných. Odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s realizací smluv řídících se těmito VOP je poskytována v rozsahu těchto VOP. Úprava odpovědnosti za škodu nevyplývající z těchto VOP se dále řídí příslušnými ustanoveními obchodně právních předpisů. Prodávající uskutečněním objednávky získává souhlas od kupujícího, eventuelně třetí osoby, ke zpracování a ukládání osobních údajů souvisejících s realizací kupní smlouvy.

Kupující a prodávající zpracovávají některé údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu směrnice o GDPR. Pokud kupující nebo prodávající požaduje ochranu ve smyslu GDPR, oznámí protistraně, které konkrétní údaje vyžaduje chránit v režimu GDPR. V opačném případě budou všechny takto poskytnuté údaje považovány za obchodní informace, které kupující a prodávající může poskytovat ve svých pracovních strukturách kompetentním zaměstnancům a zpracovávat je za účelem obchodní spolupráce, marketingových sdělení a jiných činností souvisejících s realizací obchodní spolupráce. Osobní údaje třetích osob si prodávající a kupující neposkytují.

Systém množstevních slev


• získaná sleva se promítne ihned do vydané faktury

• čtvrtletní hodnocení = rychlejší získávání slev
• účetně i danově transparentní řešení
• informace o Q zvýhodnění na každé výdejce
• nečekejte na konec roku, sleva se započítává ihned

Pro více informací o slevách a individuálních cenách kontaktujte svého obchodního zástupce.

Máte zájem s námi spolupracovat?

Napište, zavolejte nebo se u nás zastavte.

KONTAKTY
Zásady ochrany osobních údajů
Při návštěvě této stránky jsou shromažďována data o vašich preferencích a používání tohoto webu, které vyžíváme pro statistické účely. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a zpracováním souborů cookies na našem serveru. Zásady ochrany osobních údajů
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google